02862702191

Sản phẩm dùng thu gom, thấm hút hóa chất nguy hại

Bột thấm axit, phao ngăn kiềm mạnh, bột thấm trung hòa kiềm,. bột thấm trung hòa axit, ứng cứu thỷ ngân chảy tràn

Công ty Môi trường Đông Châu nhập khẩu và phân phối sản phẩm ứng cứu chảy tràn axit, chảy tràn kiềm, hóa chất nguy hại, ứng cứu chảy tràn thủy ngân...