02862702191

Men vi sinh xử lý môi trường

Men xử lý nước thải, xử lý mùi hôi, xử lý bùn

Men vi sinh của Mỹ, Canada dùng xử lý ô nhiễm nước thải, bùn, rác thải, mùi hôi